navbar

Luxxi gets the bone fishing pole

Luxxi received the Bone Fishing Pole during one of the Fishing Dailies.